Visie

LIDGELDEN


Het huidige lidgeld is steeds belachelijk laag in verhouding met wat er in

de plaats gegeven wordt, doch iedereen beseft dit duidelijk nog niet :


Senioren : 175.00 €

Knapen tot junioren : 150.00 €

Duiveltjes tot Miniemen : 125.00 € 


* onkosten bij de KBVB(Verzekering - taksen.....)

* voor alle ploegen - twee trainingen per week;

* competitiewedstrijden - vriendschappelijke wedstrijden - tornooien;

* gratis toegang (leden) tot alle thuiswedstrijden;

* één drankbonnetje bij elke thuiswedstrijd voor duiveltjes tot met junioren;

* wassen van de wedstrijduitrusting;

* onderhoudskosten van de terreinen en kleedkamers;

* water- gas en elektriciteitskosten;

* deelname aan activiteiten ingericht door de club, soms met kleine bijdrage;

* sinterklaasgeschenk voor de allerkleinsten (duivels - pre-miniemen);

* aankoop van nieuw materiaal - voetballen, uitrusting...................;

* gebruik sportmateriaal;

* trainersonkosten;

* onkosten scheidsrechters;

* huurkosten twee terreinen gemeente Kapellen. 


Bij aansluiting, bij de club dient ,er éénmalig een bijdrage te worden

betaald van 30.00 €.

(Tussenkomst betalingen KBVB : jaarlijkse bijdrage leden en jaarlijkse

bijdrage Federaal Solidariteitsfonds)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SPORTPREMIE ZIEKENFONDS


Beste Ouders,


Wist jij dat sommige ziekenfondsen een premie uitbetalen voor clubsporters.

Neen ? Hieronder lees je er alvast meer over.

In de hoop de jeugd aan te moedigen om te sporten, geven

verschillende ziekenfondsen een premie aan jongeren die lid zijn van

een  sportclub.

Eenvormigheid is er niet. Niet alle ziekenfondsen nemen eraan deel.

De grootte van de premie en ook de toekenningvoorwaarden verschillen.

Voor meer informatie verwijzen we verder naar uw ziekenfonds.

Je hebt er alle belang bij.

De ziekenfondsen die momenteel een dergelijke premie geven zijn :   

het Christelijk Ziekenfonds en het Onafhankelijk ziekenfonds.

De ziekenfondsen hebben hiervoor een speciaal formulier ontworpen.

Vraag dit aan je ziekenfonds en vul het verder aan.

Laat dit document vervolgens ondertekenen door onze Secretaris (G.C.)

Alfons Paardekam of overhandig het formulier aan een bestuurslid,

welke zal zorgen voor de verdere afhandeling.


Mocht de lijst van de deelnemende ziekenfondsen ondertussen uitgebreid

zijn, geen een seintje aan e-mail  alfons.paardekam@planet.nl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JEUGDVOETBAL BELEIDSPLAN

2019 - 2020 Hoofdstuk 1: Inleiding


Onze voetbalvereniging streeft al jaren naar een goede voetbalopleiding voor

onze jeugd en een goede doorstroming naar onze seniorenploegen.

Het spreekt voor zich dat het aanwerven en het behoud van jeugdspelers hier

een grote rol in spelen.

Onze aandacht wordt dan ook besteed aan de begeleiding van jeugdspelers

tijdens trainingen en wedstrijden.


 1.  Doelstellingen


Het leveren van goede kwaliteit van de opleiding en de begeleiding van

jeugdspelers en zo nodig te verbeteren.


 • Spelplezier: Het spelplezier van onze jeugd primeert in onze club.
 • Teamsport: Een teamsport verreist samenspel. Ook hier zal aandacht aan

besteed worden op de trainingen en wedstrijden. Voor de jongste spelers is dit het moeilijkste onderdeel, daar zij nog maar enkel oog hebben voor de bal.

 • Leren: De voetballer leren voetballen op een efficiënte en gezonde manier.
 • Kwantitatief/kwalitatief: Voldoende jeugdspelers
 • Geschoolde trainers: Net als de KBVB steunen wij de mening dat in de toekomst elke voetballer het verdient om over een goede opgeleide trainer te beschikken.


 1. Fair play


Voetbal is een teamsport waarbij twee teams voor de overwinning wedijveren.

Voetbal is ook een sport waarbij je kunt

winnen en verliezen. Wij tonen onze spelers aan om een goede winnaar en

een goede verliezer te zijn.

Het wederzijds respect van de teamleden onder elkaar alsook van de

tegenstanders.


Zonder tegenstander kan je geen wedstrijd spelen, dus wees blij dat er

mensen zijn die tegen je kunnen spelen.


 


Hoofdstuk 2: Jeugdwerking


 1. Algemeen


Het jeugdbestuur bestaat uit leden die instaan voor de verbetering van de

kwaliteiten van de jeugdspelers.

Zij zien ook toe op de oefenstof die nodig is voor de verschillende leeftijden

en indien nodig de trainers de nodige

oefenstof  bezorgen en bespreken.


 1. Opleiding van de jeugdspeler


Het wedstrijdresultaat noch het prestatiegerichte coachen staan hier niet op

de eerste plaats. De aangeleerde basistechnieken

zijn hier van groter belang.

Elke speler te laten spelen, ze aan te moedigen en zo nodig te verbeteren.

De spelers het vertrouwen te geven, door ze

zelf de juiste beslissingen aan te leren.De spelers te leren voetballen door op

te bouwen van achteruit.


 • Samenspelen staat centraal: Het bereiken van optimale ploegprestaties is slechts mogelijk wanneer kan gerekend worden op de medewerking van alle teamleden.
 • Alle spelers worden bij het spel betrokken:  Om actief en zinvol aan het spel te kunnen deelnemen, moet elke speler de kans krijgen om zich op zijn niveau verder te ontwikkelen.
 • Spelend leren spelen: Vrij handelen binnen de voorgeschreven ruimte en de afgesproken spelregels. Het moet wel doelgericht en systematisch zijn.

 

 1. Communicatie


Een goede communicatie tussen trainers, begeleiders, spelers en ouders is

nodig om de goede gang van zaken.

Bij problemen kunnen ouders via trainer of begeleider altijd in contact komen

met het jeugdbestuur. Dit is altijd mogelijk

via vergaderingen, telefonisch of via mail. Alle nuttige informatie is ook terug

te vinden op onze eigen website.


 


Hoofdstuk 3: Taken

 

 1. De trainers


Eén van de belangrijkste taken van de trainer is die van coach. Hij moet

gepast kunnen bijsturen en ingrijpen op wat gebeurt

op het terrein. Hiervoor zal hij een paar vuistregels moeten respecteren.


 • Men moet voetbal kennen: De groep kunnen overtuigen = vakkennis
 • Men moet een doel hebben: Op korte en lange termijn
 • Prioriteiten vastleggen en logische volgorde houden
 • Men moet plannen en organiseren: Realistische opdrachten
 • Men moet kunnen observeren en evalueren: (gedrag spelers, prestatie van de groep, fysiek     haalbare opdrachten,…)
 • Men moet kunnen communiceren: Simpele en duidelijke taal spreken
 • Enthousiasme – volharding – geduld – goede afspraken maken – open en kritisch ingesteld – inspirerend en motiverend werken

 


 1. De afgevaardigden


 • De afgevaardigde tracht aanwezig te zijn op de wedstrijden. Hij zorgt ervoor dat de wedstrijdbladen juist ingevuld wordt.
 • Vangt bij thuiswedstrijden de afgevaardigden van de tegenstanders en de scheidrechter op en wijst de omkleedruimte.
 • Hij verzamelt al de identiteitskaarten (vanaf miniemen) en geeft deze aan de scheidsrechter
 • Hij zorgt ervoor dat bij de thuiswedstrijden minimaal een waterzak en spons aanwezig is langs de lijn.
 • Belangrijk is dat een afgevaardigde een spreekbuis is tussen trainer, ouders en spelers.

 


 1. De ouders


Vele ouders spelen en juichen in plaats van zoonlief, want via hun kind willen

zij realiseren wat zij indertijd zelf misschien niet lukten.

De kinderen gaan hierdoor spelen met angst uit vrees niet te beantwoorden

aan de verwachtingen die de ouders hadden gesteld.

Op die manier krijgen de kinderen geen kans meer om fouten te maken en ze

zelf te herstellen. Bovendien wordt er permanent

luidkeels geroepen. De taak als trainer is hier echter het kind te beschermen


 • U heeft als ouder een voorbeeldfunctie
 • Wees sportief in al zijn facetten
 • Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten
 • Roep geen vulgariteiten (uw kind luistert mee ! ).
 • Steun uw kind bij tegenslagen of teleurstellingen
 • Stimuleer goede prestaties zonder overmoedig te worden.
 • Een wedstrijd is een onderdeel van het leerproces.
 • Winnen is belangrijk, uitslagen en rangschikking niet.
 • Belangrijkste zijn de vooruitgang en het voetbalplezier.
 • DUS: positief aanmoedigen en supporteren, hoe meer hoe liever

 


 1.  De  spelers


Ook de spelers dienen bepaald gedragsregels op te volgen:


 • Begroeting van afgevaardigde en trainer


 • Op tijd aanwezig zijn op training en wedstrijd


 • Waardevolle spullen thuis laten


 • Sportief gedrag op en om het veld


 • Luisteren aar de verantwoordelijke trainer en afgevaardigde


 • Tijdig afbellen bij belet (ouders)


 • Zorg dragen voor het materiaal


 • Kleedkamers schoon achterlaten

 

 Hoofdstuk 4: Leerplan

 

       

 1. Algemeen


De bedoeling is om de spelers bepaalde eigenschappen aan te leren en dit

volgens de TIC methode. Des te groter de

TIC des te groter het voetbalvermogen.


T = TECHNIEK


De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de

kinderen ook zijn, hoe laag het niveau van spelen ook is,

de spelers bezitten per definitie een bepaalde mate van technische

vaardigheid.


I = INZICHT


Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen

moeten worden, of juist niet, en is vooral afhankelijk

van ervaring en spelintelligentie.


C = COMMUNICATIE


Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden, die bij het spel

betrokken zijn: Natuurlijk medespelers en

tegenstanders (verbaal en non-verbaal), maar ook met de bal

(snelheid/gewicht/hard-zacht opgepompt etc.), terrein (vlak/hobbelig /

natdroog),

publiek (opjutten / aanmoedigen), scheidsrechter/grensrechters, de coach etc.


 1. Analyse per categorie


              6-8 jarigen:


 • Snel afgeleid
 • individueel (geen gevoel van samen) iedereen om en rond de bal, van voetbal is er nauwelijks spraken.
 • Als ze al lang bij de club zijn, zijn de eerste vormen van samenspel zichtbaar. 
 • Beperkt zich veelal tot aannemen, dribbelen, drijven en trap naar voor en schot op doel.


Vorming = spelenderwijs, geen al te moeilijke technische opmerkingen; Veel

herhalingen. Kleine partijspelen (3/3, 4/4, …) - Trap- en stoptechnieken - Bal

leiden - Spelvormen met/zonder bal

 


             8-10 jaar:


 • Al veel meer bereid deel uit te maken van het team.
 • Kan langer aan 1 oefening werken.
 • Balbehandeling begint te lukken.
 • De ideale leeftijd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.
 • Samenspel in de vorm van de eerste echte combinaties. Het dekken en vrijlopen gaan ze beter begrijpen.
 • Het bewust worden van de aanwezigheid van een tegenstrever.


Jongleren (balgevoel) en schijnbewegingen.  Kleine partijspelen -

Basistechnieken (= individueel werk) door allerlei oefeningen met bal aan de

voet – Koppen - Doelschieten

 


               10-12 jarigen:


 • In team verband een doel nastreven
 • Zich meten met anderen.
 • Beheerst de eigen bewegingen
 • Ambitie voor de wedstrijdvormen. Men wil winnen.
 • Spelen 11:11.
 • Aanleren basis van de technieken is achter de rug nu vooral het ontwikkelen van het inzicht in het spel.
 • Leren omgaan met groot speelveld, spelregels (offside) het spelen in een opstelling (bv 4-3-3) en vooral

        de belangrijkste principes bij balbezit en balbezit tegenpartij.

 • Kan kritiek geven
 • Uithoudingsvermogen verhoogt, maar der recuperatie blijft belangrijk


Oefenen van de basistechniek. Verbeteren naar nauwkeurigheid en uitvoering

van snelheid; De schijn –en passerbewegingen. Dikwijls herhalen.

Basistechniek - Trap- en stoptechnieken - 1-2 beweging – Koppen – Tackling -

Speltechniek: eenvoudige combinaties per 2 – Het spelen zonder bal

(beweging); Aansluiten naar voor en naar achter.

 


             12-14 jarigen:


 • Betere beoordeling van situaties
 • eigen mening
 • geldingsdrang
 • vrijlopen en samenspelen wordt beter.
 • Taken die aan en bepaalde positie kleven, worden zichtbaar en worden geleidelijk opgepikt.
 • Enorme groei = blessuregevoelig
 • Trainen op uithouding.


Kopspel/sprong wedstrijdsituatie – schijnbewegingen uitbreiden –

Basistechniek met ritmeveranderingen, blik over de bal gericht /tegenstrever

(passief-aktief) - Traptechnieken na uitvoering van een individuele actie -

Speltechniek: Positiespel 4:4  met afwerken op doelen -  Afspraken op tactisch

vlak mogelijk

 


            14-16 jarigen:


 • Blijvend herhaling van de basistechnieken
 • Puberteit
 • Mede verantwoordelijkheidsgevoel
 • Wil zichzelf bewijzen
 • Meer druk
 • Veel wedstrijdvormen


Specifiek technische uitvoeringen komen uitdrukkelijk naar voor.

Technieken verwerken in conditietraining. Basis-, trap- en stoptechnieken -

Verdedigende technieken: bloktackling met charge sliding tackle -

Speltechnische oefeningen met individuele en collectieve -

ritmeveranderingen) - Spelen in één tijd

 


            16-18 jaar:


 • Evenwicht (geestelijk en lichamelijk)
 • Toename prestatiedrang
 • Doorzettingsvermogen
 • Opvoeren van handelingssnelheid


Kracht/snelheid – lenigheid – coördinatie – uithouding – snelheid – macht

Positiegebonden trainingsvormen. Kweken van specialisme in de techniek

 
Hoofdstuk 5: Tot slot

 


De jeugdwerking van K.Putte S.K. heeft als missie zijn eigen jeugd op een zo

hoog mogelijk niveau te brengen.

Onze jonge spelers de maximale kansen te geven om zich optimaal te

ontwikkelen tot voetballer. Dit alles kan op termijn

gerealiseerd worden door met een juiste visie en goed beleid van het

jeugdbestuur en van positief ingestelde trainers.

Onze jeugdopleiding zal bijdragen tot het creëren van kwalitatief goede

spelers die de mogelijkheid bieden om de selectie

van het 1 e elftal te halen. Wij bieden ook de mogelijkheid om de minder

getalenteerde voetballers met plezier te kunnen blijven

trainen en in competitieverband  te kunnen voetballen.


Voetbal is fun : plezier, spelvreugde

 


Dit bereikt men slechts indien volgende voorwaarden vervult zijn:   


 • iedere jeugdspeler speelt voetbal; 
 • iedere jeugdspeler komt veel aan de bal; 
 • iedere jeugdspeler krijgt veel scoringskansen; 
 • iedere jeugdspeler mag vrij spelen (geen beperkingen door verplichte opdrachten); 
 • iedere jeugdspeler wordt aangemoedigd door de coach.

 


MEER VOETBAL, MEER SPELEN en MEER SPELINZICHT


-----------------------------------------------------------------------------------------------------