Verzekering

Wat te doen bij een sportongeval

Alle aangesloten leden zijn via de KBVB verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Arena voor mogelijke voetbalongevallen die zich voordoen op het terrein, zaal of plaats van de organisatie alsook op de kortste weg van of naar de plaats van de organisatie, ingeval de leden geen vergoeding bekomen van een aansprakelijke derde of verzekeraar en bij de verplaatsing geen gebruik gemaakt wordt van een motor- of bromfiets met meer dan 50 cc cilinderinhoud. Hieronder een overzicht van de procedure.


 

Stap 1: Vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval. 

Zorg ervoor dat je het formulier “Aangifte van ongeval“ hebt voor je naar de dokter gaat.

Je trainer/afgevaardigde kan je dit formulier bezorgen, je kunt het formulier ook afhalen bij de secretaris van de club (voor zijn gegevens, zie onderaan) of je kan het downloaden van de website www.kputtesk.be, druk het dan wel recto verso af.

Informeer goed of een aangifte bij de verzekeraar nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld.


Stap 2: Formulier laten invullen door de dokter. 

 

De rubriek “Medisch getuigschrift“ op de rugzijde van het formulier dient door een dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kiné.

 

Belangrijke opmerking i.v.m. kinesist behandelingen:

 

Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelende dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De verzekeraar zal enkel overgaan tot terugbetaling van door hen goedgekeurde aanvragen. (een minimum van 15 dagen sportinactiviteit is eveneens noodzakelijk om terugbetaling te bekomen) Indien na een eerste reeks behandelingen nog een tweede reeks nodig is, moet deze weerom voorgeschreven worden door de behandelende dokter. Deze nieuwe reeks behandelingen moet dan ook opnieuw goedgekeurd worden door de verzekeraar, zo niet zullen deze behandelingen niet terugbetaald worden.

Zie ook onderaan bij ‘nog enkele belangrijke punten’

 

Stap 3: Bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club. 

 

Bezorg het ingevulde formulier zo snel mogelijk aan de gerechtigde correspondent. (adres, zie onderaan)

Geef de gerechtigde correspondent op een apart briefje eveneens de volgende gegevens:

-         je beroep

-         naam + adres van je werkgever

-         klever van je ziekenfonds

-         bankrekeningnummer waarop de eventueel verschuldigde tegemoetkoming kan gestort worden.

-         duidelijke omschrijving van de omstandigheden van het ongeval (datum, uur, plaats, welke wedstrijd/training en hoe het is gebeurd)

-         omschrijving van de opgelopen kwetsuur.

De gerechtigde correspondent stuurt het volledig ingevulde document op naar de KBVB. Dit formulier dient binnen de 14 kalenderdagen in het bezit te zijn van de verzekeraar zoniet zal het dossier niet aanvaard worden.


 

Stap 4: Rekeningen


De speler moet, vanaf het moment van het voetbalongeval, alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten m.b.t. het voetbalongeval verzamelen. Vraag ook bij uw apotheker een duidelijke factuur, vertel hem dat het een ongeval betreft. Ga met de rekeningen eerst naar uw ziekenfonds en laat daar een volledig detail van tegemoetkoming opmaken.


Stap 5: Ontvangstbewijs met daarop het gedeelte Geneeskundig getuigschrift voor herstel

 

Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je via de gerechtigde correspondent van de club een formulier “Ontvangstbewijs met daarop het gedeelte Geneeskundig getuigschrift voor herstel” dat goed moet bijgehouden worden.

Let op: op dit formulier is ook vermeld hoeveel speciale behandelingen (bv. kinesist) er toegelaten zijn, indien er tijdens het genezingsproces meerdere behandelingen nodig zijn ga dan met het attest dat voorgeschreven wordt door de dokter terug naar de gerechtigde correspondent zodat hij een bijkomende aanvraag kan doen bij de bond. De bijkomende sessies mogen pas aanvangen na de goedkeuring van de bond.

Na volledig herstel en voor u terug begint te voetballen laat je het gedeelte “geneeskundig getuigschrift voor herstel” invullen door je dokter.

Bij dit attest voeg je het volledige detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds alsook alle originele bewijsstukken van de gemaakte kosten.

Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. Hij zorgt voor de verdere afhandeling.

Zolang dit attest niet is ingediend mag het voetballen niet hernomen worden. Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn.

Alle tussenkomsten door de verzekeraar worden gestopt vanaf de datum van herneming van de sportactiviteit. Dus niet eerder trainen of voetballen dan de datum die de geneesheer heeft ingevuld dat er mag worden gesport.

 

Stap 6: De terugbetaling

 

Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “detail van tegemoetkoming van de verzekeraar”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Hou er rekening mee dat dit 1 tot 2 maanden kan duren.

Nog enkele belangrijke punten:

    - Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (supplementen voor een eenpersoonskamer of speciaal gips e.d. zijn bijvoorbeeld zijn ten laste van de speler).

   - Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (tape, huur krukken,..) is er eveneens geen tegemoetkoming.

    - De KBVB houdt voor elk dossier 9,60 euro (jaarlijkse geïndexeerd) af voor administratiekosten. Indien U verwacht dat de uitgaven lager zullen zijn, heeft het geen zin om de procedure op te starten.

    - De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van het ongeval verklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een ‘tussentijdse staat van onkosten’ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer de verzekeraar een voetbalongeval heeft geregistreerd en je brengt gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien.

    - De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, worden vergoed voor 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van € 125 en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist.

    - Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaalt dekken niet altijd de totaal gemaakte onkosten.

Daarom raden we iedereen die over een Hospitalisatieverzekering beschikt aan om bij een vrij ernstig voetbalongeval ook meteen hiervan aangifte te doen bij de maatschappij van uw hospitalisatieverzekering.

    - De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie of Rijkswacht (bijvoorbeeld bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd).


Gerechtigd correspondent K.PUTTE  S.K.:

Alfons Paardekam

Begoniastraat 24 

NL 4645 Cb Putte

GSM: 0031651518166

Mail: alfons.paardekam@planet.nl