Intern Reglement


Huishoudelijk reglement


Artikel 1 – Clubkleuren

1. De kleuren van de vereniging zijn geel – zwart

2. De Sporttenue bestaat uit

• shirt : geel/zwart met op de borst het logo K.Putte SK. , op de achterzijde eventueel de nummering en de sponsornaam.

• broek : zwart

• kousen : zwart(eventueel voorzien van geringde strepen op de omslag)

3. Tijdens de wedstrijden zijn de spelers, uitgezonderd de doelverdediger, verplicht het clubtenue te dragen. In voorkomende gevallen en overeenkomend met de door de KBVB opgestelde regels, draagt de vereniging zorg voor reservekleding (shirt van willekeurige kleur).

4. Ieder lid zorgt ervoor dat hij in zijn kleding op het veld voldoet aan de eisen van de welvoeglijkheid.

5. Het bestuur is bevoegd, richtlijnen op te stellen omtrent de kleuren, dit met betrekking op de kleurennuances.


Artikel 2 – Lidmaatschap

1. Leden zijn zij zoals voorgeschreven in artikel - 5 van de statuten.

2. Personen welke namens of in de vereniging een (al dan niet betaalde) functie vervullen (elftalafgevaardigde, trainers, scheidsrechters, grensrechters) dienen daarnaast lid te zijn van de KBVB. Zo nodig tegen betaling van kosten aan de KBVB, of andere kostendragende organen, door de vereniging.


Artikel 3 – Aanmelding

1. Personen welke lid van de vereniging wensen te worden dienen een getekend en volledig ingevuld aansluitingsformulier in te vullen.

2. Leden jonger dan 18 jaar moeten hun aansluitingsformulier laten ondertekenen door één van hun ouders of wettelijke voogd.

3. Bij aanmelding van een nieuw lid zal de vereniging lidgeld vorderen. De hoogte van deze lidgelden zal bij algemeen bestuursbesluit worden vastgelegd. Op deze lidgelden worden geen kortingen verleend.

4. Bij inschrijving krijgt het lid een informatiebrochure waarin onder andere :

• onderrichtingen KBVB

• informatie solidariteitsfonds

zijn opgenomen.

5. Het lidmaatschap voor de spelende leden treedt in werking op het moment dat deze speler wordt ingedeeld in een team en het verschuldigde lidgeld is betaald.

6. Het lidmaatschap van de niet-spelende leden, zoals omschreven in artikel 2-2, gaat in op het moment dat het lid aantreedt in zijn functie.

7. Bij het ingaan van het lidmaatschap wordt een bewijs van lidmaatschap verstrekt.

8. Alle relevante wijzigingen (adres, telefoon, e-mail adres) dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris (G.C.)

9. Beëindiging van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een schriftelijke opzegging gericht aan de secretaris(G.C.)

10. Beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden minimaal 1 maand voor het begin van het nieuwe seizoen (loopt van 01 juni tot en met 31 mei)

11. Bij het beëindigen van het lidmaatschap dient het bewijs van lidmaatschap te worden ingeleverd.

12. Overschrijvingen van en naar een andere voetbalvereniging worden uitgevoerd volgens de reglementen van de KBVB.


Artikel 4 – Lidgelden

1. De lidgelden dienen te worden voldaan voor 31 augustus van het lopende verenigingsjaar.

2. Betalingen in termijnen worden alleen toegestaan na schriftelijke toelating van het algemeen bestuur. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt dan dient de laatste termijn uiterlijk 01 januari van het lopende verenigingsjaar te zijn voldaan.

3. Het bestuur staat niet toe dat spelers na 31 augustus verder deelnemen aan de trainingen of competitie indien hun lidgelden niet werden voldaan.

4. De lidgelden worden bepaald op basis van de indeling in leeftijdsgroepen. (Senioren – Junioren ) (Scholieren, knapen, miniemen, préminiemen en duivels))

5. De lidgelden bij inschrijving gedurende het seizoen wordt naar rato berekend ten opzichte van de jaarlidgelden :

• september tot en met december 100%

• januari 80%

• februari 70%

6. Indien een speler na aanvang van het seizoen niet meer kan voetballen, kan via een schriftelijk verzoek , gericht aan het algemeen bestuur, tot een teruggave van een deel van het lidgeld worden verzocht.

De voorwaarden zijn :

• minimaal een half seizoen geen mogelijkheid tot spelen;

• oorzaak is ziekte, blessure of verhuizing.

Indien het bestuur het verzoek inwilligt wordt 40% van het lidgeld geretourneerd.


Artikel 5 – Cluborgaan – (Kalenderboekje)

1. Bij de uitgifte van een cluborgaan geschiedt deze aan de leden gratis.

2. De uitgifte ervan zal steeds door een door het bestuur vast te stellen procedure geschieden.

3. De samenstelling en lay-out zal door een door het bestuur te benomen redactiecommissie uitgevoerd worden.

4. De uitgifte en inhoud van het cluborgaan gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

5. Het bestuur is gemachtigd ter financiering van de kosten van drukwerk, reclameadvertenties tegen een het bestuur vast te stellen vergoeding in het cluborgaan op te nemen..


Artikel 6 – Bestuursmededelingen en besluiten

1. Bestuursmededelingen en besluiten ter competentie aan alle binnen de vereniging functionerende personen, worden bindend en van kracht na publicatie in het cluborgaan.

2. Bestuursbesluiten en, voor zover relevant, ook bestuursmededelingen worden opgenomen in een apart hoofdstuk van het huishoudelijk reglement.


Artikel 7 – Wedstrijden

1. De Teams :

• kiezen uit hun teamleden een aanvoerder

• laten de teambegeleider bepalen welk teamlid aanvoerder wordt

• de aanvoerder heeft gedurende de wedstrijd het volle gezag op het speelveld. Hij is het aanspreekpunt van het team bij de arbitrage.

2. De teambegeleider is verplicht te zorgen dat de wedstrijdformulieren correct worden ingevuld en dat deze formulieren (bij thuiswedstrijden) op dezelfde dag van de wedstrijd in het bezit zijn van de secretaris. Bij afwezigheid van de vaste teamleider zal deze worden vervangen door een aanwezig bestuurslid.

3. De spelers zijn verplicht zich op de hoogte te stellen van de speeldata en tijden. De vereniging zal middels mededelingsbord of telefonisch (trainer) de speeldata en tijden (alsmede de wijzigingen ervan) kenbaar maken. Is een speler verhinderd deel te nemen aan de desbetreffende wedstrijd, of een training, dan is hij verplicht, van de verhindering onmiddellijk de teambegeleider en/ of trainer, hiervan kennis te geven.

4. De aanvoerder of teambegeleider is verplicht aan het bestuur melding te maken van spelers die niet opgekomen voor een te spelen wedstrijd zonder afschrijving.

5. Behalve officiële vastgestelde wedstrijden, is het niet toegestaan, zonder goedkeuring van het bestuur, deel te nemen aan wedstrijden die onder de naam van de vereniging worden gespeeld en mag een lid niet uitkomen voor een andere voetbalvereniging in vriendschappelijke wedstrijden.

6. Toegang tot het terrein bij wedstrijden wordt aan alle leden verstrekt, eventueel op vertoon van het bewijs van lidmaatschap. Het bestuur bepaald de voorwaarden waarop de niet - leden toegang zal worden verleend. Het kan bijzondere bepalingen maken bij bijzondere wedstrijden, zoals inkomgelden……..


Artikel 8 – Disciplinaire maatregelen

1. Het bestuur is bevoegd om in alle gevallen van naar zijn mening onsportief optreden, molenstatie, bedreiging van personen, diefstal, vernieling van goederen, discriminatie, of verbaal geweld, tijdens het sportgebeuren of op de voetbalterreinen, door de leden, disciplinaire maatregelen te nemen.

2. Het bestuur is bevoegd volgende maatregelen op te leggen :

• berisping

• schorsing (wedstrijd – bepaalde periode)

• uitsluiting van functie

• ontslag uit de vereniging

3. Tegen het genomen besluit is geen beroep mogelijk

4. Bij overige bepalingen wordt verwezen naar de statuten, artikel 6

5. De uitvoering van deze regeling berust bij het algemeen bestuur


Artikel 9 –KBVB Boeten

1. Alle aan de leden van K.Putte SK vzw. door de KBVB opgelegde boeten/kosten worden op desbetreffende leden verhaald.

2. De boeten/ kosten dienen direct na de uitspraak van de KBVB, in ieder geval voor de eerste door hem/haar te spelen wedstrijd te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling wordt men uitgesloten van wedstrijden totdat het bedrag is betaald.


Artikel 10 – Niet opkomen voor te spelen wedstrijden

1. Als de trainer of teambegeleider 11 of meer personen heeft aangeschreven om een wedstrijd te spelen en de trainer of teambegeleider de afschrijvingen, binnengekomen voor de daarvoor gestelde tijd heeft kunnen aanvullen tot 11 of meer personen, dan zijn alle aangeschreven personen verplicht te spelen indien er 7 of meer spelers aanwezig zijn.

2. Als een elftal niet speelt, omdat er minder dan 7 spelers zijn opgekomen, zullen de boeten opgelegd door de KBVB, worden verhaald op de spelers, welke zonder afschrijving niet zijn opgekomen.


Artikel 11 – Reclame langs de velden

1. Het bestuur is bevoegd ter overlegging van een door het bestuur opgemaakt contract, reclameborden langs het veld te plaatsen, mits daarmee geen bepalingen van overheid en gemeenten worden overtreden.

2. Gelden en opbrengsten uit het voeren van reclameborden komen ten gunste van de algemene geldmiddelen van de vereniging.


Artikel 12 – Sponsoring

1. Er zijn twee soorten van sponsoring sportuitrusting (Brochure sponsoring ligt ter inzage in de maatschappelijke zetel).

• soort A : sponsoring jeugd (Scholieren-knapen-miniemen-preminiemen-duivels)

• soort B : sponsoring senioren (1ste ploeg – reserve – junioren)

2. Verder hebben we sponsoring door :

• reclameborden

• wedstrijdballen

• trainingsuitrusting

• sportmateriaal

• andere (tombola – affiches – enz…)

Wij willen ertoe komen dat al onze spelers van duivel tot senior in een uniforme kledij aan

competities deelnemen . Onze spelers moeten in de regio herkenbaar worden.

3. Bij een overeenkomst tussen de vereniging en een leverancier van sportuitrusting dient bij sponsoring dit materiaal of uitrusting aangekocht te worden bij deze leverancier. Dit in samenspraak met het bestuur.

4. Het voeren van reclame van alcoholische dranken en rookartikelen op kleding en tassen dient te worden vermeden.

5. De uitvoering van deze regeling behoort bij het algemeen bestuur.


Artikel 13 – Vergaderingen

1. Het volledig bestuur vergadert tenminste eenmaal per maand op een vooraf gestelde datum (1ste dinsdag van de maand). Tussentijdse bestuursvergaderingen kunnen door elk bestuurslid worden aangevraagd. Een bestuursvergadering is niet tot het besluiten bevoegd indien niet de meerderheid der bestuursleden aanwezig is . De besluiten woerden pas genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen (de helft + 1).

2. Alle binnen de vereniging te houden vergaderingen zijn toegankelijk voor de leden, mits zij hiervoor een uitnodiging hebben ontvangen.


Artikel 14 – Verzekeringen

1. De KBVB kent het Federaal Solidariteitsfonds welke mogelijk maakt op basis van vrijwillige tussenkomst , volgens de modaliteiten van huidig reglement, financiële hulp te verlenen aan de slachtoffers van een ongeval.

2. De dekking geldt voor alle clubleden die zijn aangesloten bij de KBVB, zoals de spelers, scheidsrechters, bestuursleden, afgevaardigden, trainers, vrijwilligers).

3. Deze verzekering is van kracht tijdens alle clubactiviteiten, zoals wedstrijden(competitie , vriendschappelijk , tornooien) , trainingen .

4. Onder een ongeval wordt verstaan een plotselinge, ongewilde, van buiten komende gewelddadige rechtstreekse inwerking op het lichaam van de aangeslotene en waarvan gedeeltelijke blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten het gevolg zijn.

5. De melding van het ongeval kan worden gedaan via een schadeformulier dat bij de club aanwezig is.

6. LET OP : Dit fonds dekt niet alle ongevallen. Zoals stukmaken van brillen, eigen tanden (wel prothesen) dekt dit fonds niet. Zij dekt geen schade die opzettelijk is toegebracht en is ook niet aansprakelijkheid voor schade door diefstal of verduistering.

7. Het fonds vergoedt het verschil tussen het barema van de verstrekkingen in het kader van de ziekte - en invaliditeitsverzekering en de tussenkomst van het ziekenfonds.

8. Voor nadere inlichting, gelieve het reglement van het Federaal Solidariteitsfonds te raadplegen bij de gerechtigde correspondent (G.C.) van de club.

Polis Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing . (Verplicht – aanwezig)

Polis burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van schade door de club aan derden(Niet verplicht – doch aanwezig) .

Polis brand. (Niet verplicht – doch aanwezig).

Polis persoonlijke ongevallen voor medewerkers.(Niet verplicht – doch aanwezig).

Polis rechtsbijstand voor vzw. (Niet verplicht – doch aanwezig).

Polis diefstal. (Niet verplicht – doch aanwezig).


Artikel 15 – Commissie

1. Ter ondersteuning van het bestuur kunnen commissies worden benoemd.

2. Deze commissies vallen onder de directe verantwoording van het bestuur.

3. Taken en bevoegdheden van commissies worden bij besluit van het bestuur geregeld.

4. Commissies hebben adviesrecht en dus geen inspraak op beslissingen van het bestuur.

5. De samenstelling en functieverdeling van de commissies is vrij maar ze kennen in ieder geval een voorzitter, welke rapporteert aan het bestuur.

6. Het aantal commissies en de doelstelling kan wijzigen.

7. De vereniging kan volgende vaste commissies erkennen :

• sponsorcommissie

• redactiecommissie

• tuchtcommissie

• jeugdcommissie

• financiële commissie

• commissie voetbaltechnische zaken.


Artikel 16 - Bestuur

1. Het bestuur bestaat uit :

• een voorzitter

• een ondervoorzitter

• een secretaris (G.C.)

• een penningmeester

• jeugdaangelegenheden

• leden

2. Taken : Het bestuur heeft de taak de verenigingsbelangen binnen zijn bevoegdheid in haar gehele omvang te behartigen. Het bestuur is belast met de uitleg en uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement en voor het uitvoeren van besluiten die genomen worden.

3. De voorzitter : geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij is de officiële woordvoerder. Leidt de vergaderingen, stelt daarin de orde van de dag vast, heeft het recht de beraadslagingen te beëindigen. Hij is de eerste verantwoordelijke voor het bewaken van de naleving van de basishouding binnen de vereniging.

4. De secretaris : hij voert de administratie van de vereniging. Hij is belast met de notulen van de vergaderingen, alle uitgaande stukken die een bindende afspraak hebben worden door hem namens de vereniging ondertekend, hij is verplicht van deze stukken een afschrift te houden. Op de algemene vergadering brengt hij een jaarverslag uit. Hij houdt een ledenlijst en/of register bij ; tevens is hij belast met de ledenadministratie, alsmede wordt het verenigingsarchief door hem bewaard.

5. De penningmeester : beheert de geldmiddelen, voor wanbeheer is hij persoonlijk aansprakelijk. Zorgt voor de inning van de lidgelden en houdt een boek bij van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. Betalingen uit de verenigingskas worden alleen gedaan tegen behoorlijke kwitanties. Gelden welke niet nodig zijn voor het besteden van lopende uitgaven worden door hem belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regels. Hij is verplicht om aan het bestuur de boeken ter inzage te stellen en een kasverslag mee te delen aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.


Artikel 17 – Normen en waarden

De leden hebben de plicht de basishouding binnen de vereniging te respecteren en te bevorderen.

De basishouding wordt gevormd door volgende zes punten :

I. Alle mensen gelijkwaardig behandelen;

II. Rekening houden met wensen en ideeën;

III. Open, eerlijk en betrouwbaar zijn;

IV. Verantwoordelijkheid nemen;

V. Zorgen voor orde en netheid;

VI. Zorgzaam en meelevend zijn.


Artikel 18 – Slotbepalingen

1. Diegene die in het bestuur gekozen wordt, kan onder geen beding een bepaalde functie in de vereniging bekleden.

2. In alle gevallen, waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

3. Indien leden een wijziging willen voorstellen dienen zij dit voorstel tot wijziging schriftelijk bij het bestuur in te dienen.

4. Bestuursbesluiten, voor zover van algemeen belang, worden automatisch opgenomen in een aparte bijlage van het huishoudelijk reglement . Ze zijn onmiddellijk van kracht of vanaf een door het bestuur bepaalde datum

5. Het bestuur kan wijzigingen, voortkomend vanuit het bestuur of leden, presenteren op de ledenvergadering.

6. Een wijziging ingediend door de leden wordt van kracht en derhalve definitief opgenomen in het huishoudelijk reglement indien op de ledenvergadering een voorstel tot wijziging met een meerderheid van 2/3 der ter vergadering uitgebrachte stemmen is aangenomen. Wijzigingen treden in werking op de dag na de ledenvergadering waarin de wijziging is aangenomen(of vanaf een nader te bepalen datum).

7. Ieder lid wordt geacht de bepalingen van zowel de statuten als van het huishoudelijk reglement te kennen, alsmede alle verdere wettige vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen.

8. Uit elk gezin kan men op verzoek één exemplaar van zowel de statuten als het huishoudelijk reglement verkrijgen.

9. Ter uitvoering zal dit huishoudelijk reglement worden ondertekend door alle leden van de algemene vergadering.

10. Aldus vastgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering van de K.Putte SK. Vzw.

Voor de vereniging en leden geldt dat zij in alle gevallen onderhavig zijn aan de reglementen van de KBVB. Als in voorkomende gevallen geldt dat de regels van het huishoudelijk reglement strijdig zijn, of strijdig worden met de regels van de KBVB. reglement, dan geldt dat de reglementen van de KBVB prevaleren boven de regels van het huishoudelijk reglement.


   

TOTAAL ROOKVERBOD        Zeer belangrijk bericht aan de clubs, zowel van het voetbal als van het futsal


Ingevolge talrijke vragen die ons werden gesteld, heeft de K.B.V.B. informatie ingewonnen bij het Ministerie van Volksgezondheid,  dat volgende preciseringen verstrekte met verzoek ze mee te delen aan al zijn clubs, zowel van het voetbal als van het  futsal.


De nieuwe wetgeving over tabaksgebruik in lokalen toegankelijk voor het publiek werd op 1 januari 2006 van kracht.   


Vanaf 1 januari 2007 wordt het rookverbod in sportlokalen uitgebreid tot een totaal rookverbod in alle lokalen van het sportcomplex.   Dit totaal rookverbod geldt ook alle drank- en eetgelegenheden (kantines, cafetaria's,...) verbonden aan het sportcomplex.


Dit rookverbod maakt deel uit van het Federaal Plan ter Bestrijding van Tabaksgebruik.   Het beschermt de niet-rokers tegen ongewenst meeroken, het zogenaamde "passief roken", en kan rokers ertoe aanzetten om minder te roken of zelfs te stoppen met roken.   Naar jongeren toe is ook het preventief aspect van groot belang.  Roken is een gedrag dat meestal tijdens de puberteit wordt aangeleerd.  Studies tonen aan dat de overgrote meerderheid van rokers voor hun achttiende beginnen te roken.  Sportverenigingen kunnen dat ook een heel belangrijke rol spelen in de promotie van een rookvrije levenswijze.  Ook in deze aangelegenheid dienen kinderen- en jongerenbegeleiders hun opvoedende taak ter harte te nemen en een rookvrije levensstijl actief aan te moedigen en te ondersteunen.


Het Ministerie van Volksgezondheid heeft in het bijzonder aan de KBVB gevraagd zijn leden (clubs en aangeslotenen) te sensibiliseren zodat de wetgeving in sportruimtes wordt gerespecteerd.   Bovendien kunnen deze leden de uitbaters van de daarin gelegen drank- en eetgelegenheden eveneens wijzen op het totaal rookverbod, dat ook voor hen van toepassing is.


De wet schrijft voor dat aan de ingang van ieder lokaal, dus ook aan de ingang van de drank- en eetgelegenheden gelegen in een sportruimte, een rookverbodsteken moet worden aangebracht.   In de kantine, cafetaria,... moeten ook voldoende rookverbodtekens worden aangebracht zodat elke bezoekers duidelijk kan zien dat er een rookverbod van toepassing is.   Daarnaast moeten alle asbakken verdwijnen.  De clubs die het wensen - en hoger vermeld Ministerie raadt het hen zeker aan - kunnen deze wettelijke bepalingen in hun huishoudelijk reglement opnemen.


In alle drank- en eetgelegenheden verbonden aan een sportcomplex, waar roken dus verboden is, mag wel een volledig afgesloten rookkamer worden ingericht.   Deze dient te beantwoorden aan de voorwaarden gesteld in artikel 5, 2 van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen.   Zo moet de rookkamer duidelijk als lokaal voor rokers worden geïdentificeerd en mogen er enkel dranken worden aangeboden.  In de rookkamer moet een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem geïnstalleerd zijn met een capaciteit van 15m3 per uur en per m2.  De rookkamer mag geen doorgangszone zijn.  De oppervlakte van de rookkamer mag niet meer bedragen dan een vierde van de totale oppervlakte van het lokaal waarin maaltijden en/of dranken ter consumptie opgediend worden.


De Tabakscontroledienst zal er tijdens de eerste maanden van 2007 intensief op toezien dat in drank- en eetgelegenheden, gelegen in een sportruimte, het rookverbod wordt nageleefd.   Als de uitbater de wetgeving respecteert (rookverbodtekens, geen asbakken,...) en een bezoeker negeert toch het verbod, dan wordt de roker zelf verantwoordelijk gesteld en kan de controledienst maatregelen nemen tegen de persoon in kwestie.   Indien de voorschriften van deze wetgeving zowel door de uitbater als door de klant (bezoeker) niet zouden worden gerespecteerd, kan een proces-verbaal voor beiden worden opgesteld.


Tot besluit vestigt het Ministerie van Volksgezondheid de aandacht op het feit dat de naleving van de wetgeving nauwlettend zal worden opgevolgd.


Voor meer details kunnen de clubs en aangeslotenen altijd terecht op de website www.roken-horeca.be en voor hun vragen kunnen ze ook beroep doen op het callcenter, via het nummer 02/524.97.97 of via roken-horeca@health.fgov.be


We danken U bij voorbaat voor uw medewerking.